X

Kontakt Online

Dotyczy projektu Portal społecznościowy UniFit drogą do dywersyfikacji usług oraz wzrostu innowacyjności w firmie "Odkryj Zdrowie Leszek Rudzki" nr WND-RPPD.01.04.01-20-104/12 realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-104/12-00 zawartej w dniu 23.09.2013r. 

1 października 2013

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji projektu pn: Portal społecznościowy UniFit drogą do dywersyfikacji usług oraz wzrostu innowacyjności w firmie „Odkryj Zdrowie” Leszek Rudzki w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Termin składania ofert upływa w dniu 11 października 2013 r. o godzinie 12.00. 

Osobą upoważnioną ze strony Organizatora Postępowania do kontaktowania się z Oferentami jest:

Leszek Rudzki, tel. (501) 21 74 69, mail: leszek.rudzki@odkryjzdrowie.com

Dokumentację dotyczącą ww. zapytania ofertowego zamieszczamy poniżej.

Treść zapytania ofertowego

15 października 2013

Dziekujemy za złożenie ofert. Poniżej zamieszczamy informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Wybór najkorzystniejszej oferty